Scholing en studiekosten Cao Apotheken

Afspraken uit de Cao Apotheken

In de aankomende weken zullen we wat dieper in gaan op de nieuwe Cao Apotheken. Vooral via onze social media kanalen voor apothekersassistenten zullen we een aantal feiten delen. Hier kun je de Cao Apotheken vinden. In dit artikel gaan we in op het onderdeel scholing en de afspraken die hierover zijn vastgelegd.

Verplichting tot scholing

De werkgever stelt de werknemer in staat om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de
uitoefening van haar functie en, voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd, voor
het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van werknemer komt te vervallen
of zij niet langer in staat is deze te vervullen. De hoogte van het budget, de voorwaarden voor de
besteding en de terugbetalingsregeling zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Studiekosten
opgenomen in bijlage 6.

Bijlage 6 Bij artikel 36 van de Cao Apotheken 2017-2019

UITVOERINGSREGELING STUDIEKOSTEN

Artikel 1

Ter bevordering van het op peil houden van de kennis en de beroepsvaardigheden van de
werknemers(s) is de volgende regeling ontwikkeld.

Deze regeling beoogt twee doelen te ondersteunen:
1. Het in staat stellen van de werknemer omscholing te volgen gericht op het behoud van het vereiste
functieniveau en -uitoefening van de werknemer.
De werkgever kan een zwaarwegend advies geven over deze opleidingen naar aanleiding van de
gewenste formatie en het functioneren van de werknemer.
2. Het in staat stellen van de werknemer om scholing te volgen gericht op het voortzetten van de
arbeidsovereenkomst indien de functie van werknemer komt te vervallen of zij niet langer in staat is
deze te vervullen.

Deze scholingsactiviteiten dienen in overleg tussen werkgever en werknemer plaats te vinden en
dienen verwoord te worden in een individuele studieovereenkomst.
Het volgen van dergelijke opleidingen dient volledig in eigen tijd plaats te vinden, tenzij
de werkgever en werknemer hier andere afspraken over maken.
Deze regeling is een minimumregeling waarvan de werkgever ten gunste van de werknemer kan
afwijken.

Voor de toepassing van deze regeling verdient het aanbeveling om aansluiting te zoeken bij het door
de werkgever jaarlijks op te stellen kwaliteitsjaarplan en bij de cyclus van functioneringsgesprek en
beoordelingsgesprek tussen werkgever en werknemer.
Het kwaliteitsjaarplan geeft inzicht in de gewenste personeelsformatie in kwantitatieve en
kwalitatieve zin en (daardoor) in de benodigde kennis en vaardigheden van de werknemers.
De cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprek legt de basis voor het Persoonlijk
Ontwikkelings Plan (POP) van de werknemer.
In onderling overleg stellen werkgever en werknemer het POP vast waarbij beoogd wordt de
organisatiedoelen en de doelen van de werknemer met elkaar synchroon te laten lopen.

Artikel 2

Een studiekostenvergoeding zal door de werkgever aan de werknemer worden verstrekt indien:
a. de werknemer een door de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA)
gecertificeerde studie in opdracht van de werkgever volgt;
b. de werknemer op eigen initiatief een door SANA gecertificeerde studie volgt. Voor het volgen van
deze studie binnen werktijd moet de werknemer vooraf toestemming vragen aan en verkrijgen
van de werkgever;
c. de werknemer met de werkgever overeenstemming heeft bereikt over het volgen van een niet
door SANA gecertificeerde studie.

De studiekostenvergoeding is een minimumbudget en is als volgt per salarisschaal overeenkomstig
artikel 6 lid 1 van deze Cao vastgesteld.

Voor werknemers met een dienstverband van 24 uur of meer per week:
Salarisschaal 2 en 3 € 375,-
Salarisschaal 4 en 5 € 500,-
Salarisschaal 6 € 750,-
Salarisschaal 7, 8 en 9 € 1.000,-

Voor werknemers met een dienstverband van 23 uur of minder per week:
Salarisschaal 2 en 3 € 187,50
Salarisschaal 4 en 5 € 250,-
Salarisschaal 6 € 375,-
Salarisschaal 7, 8 en 9 € 500,-
In dit budget zijn alle kosten zoals genoemd in artikel 3 begrepen.

Artikel 3

Onder studiekosten wordt verstaan:
a. cursus , les of schoolgelden en de daaronder begrepen inschrijfkosten;
b. kosten voor deelneming aan examens;
c. kosten voor aanschaf van voorgeschreven boeken en studiemateriaal;
d. lesuren besteed aan een studie genoemd in artikel 2 sub c die buiten werktijd vallen. Lesuren zijn
de uren welke de werknemer aanwezig is om op de cursuslocatie om de scholing te volgen.
Daarenboven worden de studiebelastingsuren besteed aan een studie genoemd in artikel 2 sub a en
b die buiten werktijd vallen, vergoed met 100% van het geldende uurloon, indien deze uren vergoed
worden in het kader van de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds. De werkgever kan voor
deze uren en de uren die voor deze studies binnen de werktijd vallen subsidie aanvragen via de SBA
bij het ESF mits aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. De aanvraag van de subsidie
is aan termijnen gebonden. Meer informatie over de termijnen en voorwaarden om voor subsidie in
aanmerking te komen heeft de SBA.

E-Learning
Tevens worden de studiebelastingsuren van door SANA gecertificeerde e-learning cursussen vergoed
tot een door SANA vastgesteld aantal uren per voltooide cursus. De uren worden vergoed met
100% van het geldende uurloon. Studiebelastingsuren zijn de optelsom van de lesuren en de overige
urenbelasting voor de te volgen scholing.
Voor de studies genoemd in artikel 2 sub a heeft de werknemer recht op een reiskostenvergoeding
overeenkomstig de reiskostenregeling van artikel 38 van deze Cao.
Voor de studies genoemd onder artikel 2 sub b en c kan de werkgever in overleg met de werknemer
voornoemde reiskostenregeling van toepassing verklaren.

Artikel 4

1. Het bepaalde in de voorgaande artikelen is niet van toepassing indien reeds een beurs of andere
ondersteuning in de studiekosten genoten dan wel aangevraagd kan worden, voor zover deze
voldoende kostendekkend is.
2. Eventueel verschuldigde belasting of premies ingevolge de Sociale Verzekeringswetten over de
studiekostenvergoeding komen voor rekening van de werkgever.

Artikel 5

1. De in bovenstaande artikelen bedoelde faciliteiten worden verleend voor het tijdvak dat
redelijkerwijs voor het volbrengen van de studie als normaal moet worden beschouwd. Het moeten
afleggen van ten hoogste één hertentamen of herexamen wordt gerekend tot het hiervoor bedoelde
tijdvak. Indien de werknemer na een herexamen op kosten van de werkgever niet slaagt, dient het
derde examen door de werknemer te worden bekostigd.
2. De in lid 1 genoemde redelijke termijn kan door de werkgever worden bekort dan wel verbroken,
wanneer de werknemer wegens aan haar te wijten omstandigheden onvoldoende vorderingen maakt
en daardoor niet in staat kan worden geacht de studie in de normale tijd te volbrengen.
3. De in lid 1 genoemde redelijke termijn kan op verzoek van de werknemer door de werkgever worden
verlengd in geval van ziekte van de werknemer met zodanige termijn als de werkgever redelijk en
billijk voorkomt en in bijzondere gevallen zulks ter beoordeling van de werkgever.

Artikel 6

De werknemer verplicht zich:
a. de studie naar beste vermogen te verrichten en zich na het verstrijken van de in artikel 5
bedoelde termijn aan het eerstvolgende voor haar studie geldende examen te onderwerpen;
b. de werkgever, op diens verzoek, geregeld op de hoogte te houden van de voortgang van de
studie;
c. het onderbreken, opschorten of afbreken van de studie onmiddellijk ter kennis van de werkgever
te brengen.
De werkgever is bevoegd na overleg met de werknemer inlichtingen bij het opleidend instituut in te
winnen.

Artikel 7

De werkgever draagt zorg voor de betaling van de studiekosten en voor registratie van de
opleidingen, en voor de eventuele terugbetalingsverplichting.

Artikel 8

1. De werknemer is in de gevallen, zoals genoemd in artikel 2, verplicht een gedeelte van het bedrag
van de door de werkgever verstrekte studiekosten, zoals bedoeld in dat artikel, terug te betalen
indien de arbeidsovereenkomst tijdens of na het voltooien van de studie hetzij op eigen verzoek,
hetzij als gevolg van aan haarzelf te wijten feiten of omstandigheden anders dan met onmiddellijk
ingaand pensioen, met werkgever wordt beëindigd.
2. Het hierboven vermelde gedeelte van het bedrag aan studiekosten dat moet worden terugbetaald,
wordt zodanig vastgesteld dat voor iedere maand, dat de arbeidsovereenkomst na het voltooien van
de studie korter duurt dan 24 maanden, 1/24 deel dient te worden terugbetaald.

Het was de moeite waard om dit te delen!

Met vriendelijk groet
Ellen Kruize

Eigenaar Northeast Personeelsdiensten | Apothekersassistent

Op de hoogte blijven van ons nieuws kan via deze link:


Ben jij doktersassistent of apothekersassistent en heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of ben je op zoek naar een andere baan? Ik help je graag, wil je meer weten neem dan contact met ons op. Alle vacatures kun je hier vinden. Northeast helpt graag om het werk leuker te maken!