CAO, SBA, Kwaliteitsregister

Registratiedossiers

Sinds omzetten registratiedossier naar Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA) punten verloren.

Ellen Kruize: “Apotheken willen kwaliteit aantonen door geschoolde medewerkers. Zij betalen voor geaccrediteerde nascholing en investeren in medewerkers. Helaas zijn deze registratiedossiers niet geheel sluitend. Ga na of alles klopt en laat van u horen als dit niet het geval is.”

Deel je reactie Facebook post

Het SANA keurmerk is en blijft hét opleidingskeurmerk in de apotheekbranche 28-9-2017

Het SANA keurmerk is en blijft hét opleidingskeurmerk in de apotheekbranche. SANA is onafhankelijk, deskundig en biedt een hoog gewaardeerd kwaliteitskeurmerk voor nascholing. Een keurmerk waar u als aanbieder van nascholing echt iets aan heeft en dat meetelt voor apothekersassistenten.

De stichting KAOF heeft 1 juli 2017 alle KAOF geregistreerde apothekersassistenten ondergebracht in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Daardoor ontstonden problemen bij scholingsaanbieders die geen scholingspunten meer konden toevoegen.

De situatie is momenteel als volgt. Geregistreerde apothekersassistenten krijgen punten voor nascholing met SANA keurmerk door zelf het certificaat toe te voegen aan het persoonlijke portfolio in het KA. Veel scholingsaanbieders hebben hierover al bij ons geklaagd. Deze werkwijze is afwijkend en ongebruikelijk voor geaccrediteerde nascholing. Het handmatig uitvoeren van hetgeen tot 1 juli automatisch gebeurde is een stap achteruit en onacceptabel voor aanbieders van e-learning. Ook aanbieders van nascholing met bijeenkomst(en) vinden dit onacceptabel.

Wij hebben het KAOF bestuur gezegd dat de huidige situatie niet acceptabel is en niet strookt met eerder gedane toezeggingen. Wij hebben erop aangedrongen per ommegaande de technische koppeling in PE-online te realiseren zodat scholingsaanbieders weer dezelfde mogelijkheden hebben als voor 1 juli en geaccrediteerde nascholing automatisch bijgeschreven wordt in het KA. Wij gaan ervan uit dat de situatie binnen enkele weken verbetert.

Bron: sanaweb

Deel je reactie via deze Facebook post

Assistenten bekostigen zelf (her)registratie kwaliteitsregister 27 september 2017

Apothekersassistenten dienen per 1 juli 2017 zelf de (her)registratie in het kwaliteitsregister te bekostigen. Dit is een van de wijzigingen die de cao-partijen hebben doorgevoerd bij de samenvoeging van kwaliteitsregisters KAOF en KAA in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Voorheen werden de kosten van registratie en herregistratie betaald uit de afdracht van cao-partijen.

“De Cao-partijen konden de laatste jaren steeds moeilijker tot een akkoord komen waardoor de financiering van het kwaliteitsregister ter discussie stond”, zegt apotheker Paul Lebbink, namens de VZA bestuurslid van KAOF. “Daarom is gekozen voor onafhankelijkheid van cao-partijen, wat betekent dat de assistenten zelf de kosten voor de registratie dienen te voldoen.”
Compensatie

Door het laten samengaan van de 2 genoemde registers konden de kosten beperkt blijven tot € 90,- voor 5 jaar. Het KAOF-bestuur adviseert cao-partijen om de assistenten te compenseren voor deze lastenverzwaring.

“Apothekersassistenten willen graag inzichtelijk hebben over welke kwaliteiten zij beschikken”, aldus  Lebbink. “Een centraal en betrouwbaar register, waar diploma s en gevolgde cursussen worden bijgehouden biedt hiertoe een unieke oplossing.” Zowel werkgevers als werknemers onderschrijven de zin en het nut van een dergelijk register, maar konden het telkenmale niet eens worden over de financiering en andere cao-perikelen.
Nascholingsactiviteiten

Het KA valt per 1 juli 2017 onder KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Nascholingen die door KABIZ zijn geaccrediteerd worden centraal bijgeschreven in de registers. Alle andere nascholingsactiviteiten dient de assistent zelf toe te voegen aan het portfolio en daarbij aan te geven welk accreditatiebureau de cursus geaccrediteerd heeft, bijvoorbeeld SANA of KNMP.

“De verwachting is, dat het register een steeds belangrijker rol zal spelen bij de selectie van medewerkers voor een  apotheek. Het is daarom een goede zaak, dat de financiering van dit register in handen is gelegd van degenen die er direct bij betrokken zijn en niet meer speelbal zal zijn van politiek gekonkel”, aldus Paul Lebbink.

Het KAOF-register
Het KAOF-register is vanaf 1 juli 2017 opgegaan in een groter geheel, waardoor er nu één register is voor alle apothekersassistenten: het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten. De stichting KAOF blijft nog wel bestaan. Lees hier wat dit betekent voor jou. Voor inschrijven en inloggen in dit nieuwe register, word je via deze website direct doorgelinkt naar de website van KABIZ, waar het register is ondergebracht.

Onderhandelaarsakkoord Cao Apotheken 2016-2017 en Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2017-2019 op 14-02-2017

Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Onderhandelaarsakkoord cao Apotheken en cao BA (Bedrijfsfonds Apotheken)

Den Haag 14 februari 2017
Onderhandelaars van VZA, ASKA en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen weken een doorbraak bereikt en een onderhandelaarsakkoord gesloten over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

De cao Apotheken wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 april 2017 en de cao BA van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019. Het akkoord over beide cao’s wordt deze week met een positief advies voorgelegd aan de achterbannen. Na instemming van alle partijen worden beide cao’s voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een verzoek om de afspraken algemeen verbindend te verklaren. Op die wijze gelden de afspraken voor alle medewerkers werkzaam in de openbare farmacie, met uitzondering van de apothekers in loondienst.

Er is overeenstemming over een aantal belangrijke zaken voor medewerkers:

–           een structurele loonsverhoging van 1% per 1 maart 2016;

–           een structurele loonsverhoging van 0,75% per 1 september 2016;

–           een structurele loonsverhoging van 0,675% per 1 april 2017.

Cao-partijen zijn eveneens overeengekomen dat in april 2017 een eenmalige uitkering van 1,25% over het bruto jaarsalaris 2015 wordt uitgekeerd, voor werknemers die in april 2017 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken valt.

Daarnaast zal de cao aan de huidige wet –en regelgeving worden aangepast.
Tevens sluiten cao-partijen zich aan bij de landelijke afspraken in het kader van de Star over de reparatie van de opbouw en de duur van de WW en WGA.

Het voortbestaan van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) is gewaarborgd met de nieuwe afspraken. De verplichte afdracht voor de SBA bedraagt 0,38% voor de periode van 1 april 2017 tot en met 30 september 2019.
Bron: VZA 

Blijf van al het nieuws op de hoogte via deze link: (Klik hier)

Eén groot kwaliteitsregister voor apothekersassistenten?! 10-2-2017
KAOF & KAA zijn in gesprek om te komen tot één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten. Dit zou betekenen dat apothekersassistenten ongeacht waar ze werkzaam zijn (openbare farmacie, ziekenhuisfarmacie, poliklinische farmacie, apotheekhoudende huisartspraktijken etc.) zich maar bij één kwaliteitsregister hoeven te registeren. Met één registratieregeling en geen extra handeling meer met overschrijven bij wisseling van de werkplek.

Het belangrijkste streven is om het voor de geregistreerde, maar ook voor nog nieuw te registreren, apothekersassistenten zo goed mogelijk te regelen en zo eenvoudig mogelijk te maken. Want uiteindelijk staat het belang van de apothekersassistenten voorop! De betrokken partijen gaan nu verder in gesprek om tot een voor iedere partij zo goed mogelijke oplossing en tot een soepele overdracht te komen. De komende maanden moet duidelijk worden op welke manier de samenwerking zal verlopen en welke stappen gemaakt moeten worden. Streefdatum voor de overdracht ligt nu op 1 juli 2017.
Alle betrokken partijen hebben zich positief uitgesproken en gaan er alles aan doen om dit proces met een goed resultaat af te sluiten.

Reactie Optima Farma 4-11-2016

Onrust in het werkveld over het voortbestaan van het KAOF register

De beroepsvereniging Optima Farma is van mening dat het in de huidige tijd ,waar de kwaliteit in het leveren van de farmaceutische zorgverlening van groot belang is, het ook belangrijk is dat er kwaliteitsgeregistreerde apothekersassistenten in de apotheek werken.  Optima Farma ziet dan ook voor de apothekersassistenten het nut en de noodzaak in van een kwaliteitsregister en het behoud van een kwaliteitregister. Zodat de kennis en kunde geregistreerd kunnen worden, het transparant is, en zij dit zelf ook kunnen laten zien. Optima Farma zal dan ook haar uiterste best doen om voor alle apothekersassistenten een Kwaliteitsregister te behouden.

Door de ontwikkelingen rond de Cao onderhandelingen en de veranderende situatie rondom de financiering van de SBA, en dus ook voor SANA en KAOF, gaat er  iets veranderen.
Wat precies is nu nog niet duidelijk.

Optima Farma is ,als lid van het KAOF bestuur, betrokken bij de gesprekken rondom het KAOF register en doet haar uiterste best in deze de belangen van jullie , apothekersassistenten, te behartigen en te zorgen dat alle (werk en scholings )informatie en jullie portfolio behouden blijft. Zodra hier meer duidelijkheid over is berichten wij jullie daar zo snel mogelijk over.

Wel een tip aan jullie: zorg ervoor dat alle gegevens ingevoerd zijn en je portfolio zo compleet mogelijk is. Maak voor de zekerheid een print van je portfolio zodat je altijd ook nog een bewijs van je portfolio op papier hebt.

Laat ons weten wat jij belangrijk vindt!

Contact met KAOF 2-11-2016

We ontvangen veel vragen via onze Facebook pagina apothekersassistenten en daarom hebben we telefonisch contact opgenomen met het KAOF. Het is nog niet duidelijk wat de veranderingen vanuit de reorganisatie bij de SBA voor uitwerking hebben op de KAOF registratie. Er zijn nu nog geen veranderingen. Wel is er intern overleg geweest. Er is nog niets naar buiten gebracht over eventuele vervolgstappen. We houden jullie op de hoogte.

De SBA gaat per 1 november reorganiseren 1-11-2016

De reorganisatie die de SBA per 1 november 2016 doorvoert is een van de gevolgen van het besluit om de plannen uit de nieuwe toekomstvisie te gaan uitvoeren. De nieuwe toekomstvisie van de SBA is opgesteld voor cao-partijen om een akkoord over een nieuwe cao SBA te bewerkstelligen. Het gaat uit van een halvering van de afdracht die elke openbare apotheek betaalt aan de SBA en maatregelen om deze verlaging op te vangen. De wens van apotheken om minder collectief af te dragen aan de SBA en meer relatie te zien tussen datgene wat zij betalen aan en afnemen van de SBA, ligt aan de toekomstvisie ten grondslag.

Wat verandert er?
De SBA wil je- met een lagere afdracht – ook in de toekomst blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van de werkorganisatie en het apotheekteam. Door het aanbieden van branchespecifieke producten en diensten van hoge kwaliteit; zoals klassikale en incompany cursussen, HR-instrumenten, Uren in Balans en Apotheekwerk. Én door zich in te blijven zetten voor overkoepelende thema’s die indirect van belang zijn voor de apotheek; zoals een goed werkende arbeidsmarkt en betere aansluiting tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk. Om dat te kunnen doen, treft de SBA onder meer de volgende drie maatregelen:

Reorganisatie per 1 november; de functie van regioadviseur komt te vervallen.
Uit onderzoek blijkt dat in de apotheek meer en meer de voorkeur wordt gegeven aan het digitaal ontvangen van informatie. Ook heeft de SBA gemerkt dat er voor afspraken in de apotheek minder tijd is. De SBA verlegt daarom de focus naar telefonische en digitale communicatie over haar activiteiten, producten en diensten. Op onze website vind je veel nuttige informatie. En wil je iemand spreken over een specifiek onderwerp of product? Dan kun je nu contact opnemen met de SBA Servicedesk. De SBA Servicedesk verbindt je door met een van de (product)specialisten binnen de SBA, die je dan verder helpt.

In de loop van 2017 gaat de SBA stoppen met het zelfstandig aanbieden van e-learning. De SBA streeft ernaar om waarde toe te voegen aan de branche. Waar op klassikaal gebied de SBA de enige grote aanbieder van nascholing is, is er de laatste jaren veel kwalitatief goede e-learning op de markt gekomen. Met een andere aanbieder van e-learning is de SBA in gesprek over samenwerking. De SBA ontwikkelt momenteel geen nieuwe e-learningcursussen meer. Huidige gebruikers kunnen tot nader bericht SBA E-studiecursussen blijven volgen.
Op 1 januari 2017 voert de SBA een nieuw prijsbeleid in. Voor bepaalde producten en diensten gaat de SBA vanaf 1 januari 2017 vragen om een (hogere) vergoeding. Hierover ontvang je binnenkort meer informatie.

Overleg cao Apotheken vastgelopen 6-9-2016

Bonden, waaronder CNV Zorg & Welzijn, en werkgeversverenigingen hebben geen overeenstemming bereikt over de cao Apotheken. De gesprekken over het verlengen van de cao Bedrijfsfonds Apotheken zijn ook definitief stukgelopen. Daarmee trekken werkgevers de stekker uit de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).
Overleg cao Apotheken vastgelopen

Cao bedrijfsfonds
Begin augustus stemde het voltallige bestuur van SBA nog unaniem in met een nieuw voorstel en een nieuwe meerjarenprognose onder de titel ‘Houvast 3.0’. Medio augustus kwamen vertegenwoordigers van de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de Vereniging Zelfstandige Apothekers VZA weer met bezwaren. Zij waren niet bereid om op basis van de besluitvorming van het bestuur van SBA een nieuwe cao bedrijfsfonds overeen te komen.

Grote gevolgen
Het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe cao bedrijfsfonds heeft gevolgen voor het voortbestaan van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Sinds 1 juli 2016 komen er geen premieafdrachten meer binnen. Het SBA kan op grond van de bestaande financiële reserves de bedrijfsvoering nog even voortzetten, maar niet heel lang. De gevolgen voor de werknemers én werkgevers in de sector openbare apotheken zijn groot. Niet alleen voor de gebruikers van het aanbod van SBA (Uren in Balans, Nascholing, Brancheloket, Apotheekwerk), maar bijvoorbeeld ook voor het Kwaliteitsregister Apotheekassistenten dat niet langer uit de afdracht van de werkgevers in de sector openbare apotheken aan SBA kan worden vergoed. In de komende maanden zullen jullie hierover nadere informatie vanuit deze instanties ontvangen.

Cao apotheken
Het mislukken van de onderhandelingen over het vernieuwen van de cao bedrijfsfonds kunnen ook gevolgen hebben voor het hervatten van het overleg over de cao Apotheken. Het overleg over een nieuwe cao Apotheken is voor de zomer eveneens zonder resultaat gebleven. CNV Zorg & Welzijn is bereid weer te praten als werkgevers zich aansluiten bij de landelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers uit het Sociaal Akkoord over de reparatie van de opbouw en de duur van het 3e WW-jaar. De weigering van de werkgevers om goede afspraken te maken over een nieuwe cao bedrijfsfonds zullen het overleg extra belasten. CNV Zorg & Welzijn accepteert niet dat werkgevers de afdracht voor het SBA voortaan in eigen zak steken, maar eisen dat deze ten goede komt aan de werknemers.

Ben jij doktersassistent of apothekersassistent en heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of ben je op zoek naar een andere baan? Ik help je graag, wil je meer weten neem dan contact met ons op. Alle vacatures kun je hier vinden.

Northeast helpt graag om het werk leuker te maken! Op de hoogte blijven van ons nieuws kan via deze link: Aanmelden

Bronnen: SBA OPTIMA FARMA KAOF FACEBOOK MIJNVAKBOND KNMP KABIZ SANA